BKV-Figyelő

Miért nem saját magán kezdi meg a spórolást a BKV menedzsmentje?

BKV figyelő.hu

2010.01.11
01:40

„Gyerekek, szar helyzetben van a cég. Lemondunk a prémiumokról és a fizetésünk egy részéről, ha ti is lemondotok a béren felüli juttatások egy részéről.” –vajon, ha a BKV vezetősége így adja elő a „megszorító csomagját” akkor is sztrájkolnának a járművezetők? A vezérigazgató és a többi vezető könnyen dönt a kisemberek, a fizikai dolgozók pénzéről, hisz ők havi több millió forintot visznek haza, ezen felül prémiumokat is kapnak, csak tudnám, hogy mire fel, hisz a BKV veszteséges, a csőd szélén áll évek óta. Alább a BKV premizálási és jutalmazási rendszeréről olvashattok.

Ez a Vezérigazgatói Utasítás érvényben van, tehát a csoportvezetőtől "felfelé" eszük ágában sincs lemondani semmiféle plusz juttatásról a BKV-nál! Csak a melósok szívnak, akik ugyanolyan csórók, mint az utasaik... -írja Olvasónk

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

24 /VU/ 2008.

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

Tárgy: Szellemi állománycsoportú munkavállalók ösztönzési (premizálási, jutalmazási) elvei

A szellemi állománycsoportú munkavállalók ösztönzési rendszerének meghatározó elveit  - a Társaság alkalmazotti állományú munkavállalóinak premizálását és jutalmazását - a Kollektív Szerződés előírásaival összhangban a következők szerint szabályozom:

I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. Az ösztönzési rendszer a belső kapcsolatok integráns része. Jelentős pozitív vagy negatív hatása lehet a hatékony működésre, a vezetés és a munkavállalók viszonyára.
 
Az ösztönzési (jutalmazási, premizálási) szabályozás legfontosabb feladata olyan előírások érvényesítése, melyek egyszerre szolgálják a Társaság célkitűzéseinek megvalósulását, ugyanakkor ösztönzik és hatékonnyá teszik a munkavállalók munkáját, együttműködési készségét, növelik a munkavállalók munkából fakadó elégedettségét is.
 
2. Az ösztönzési  rendszer elemeinek illeszkedniük kell a Társaság működési-, pénzügyi- és humánstratégiai elképzeléseibe, így jelen időszakban kiemelten fontos, hogy:
 
2.1. feleljen meg a Társaság Üzleti Tervének (teljesítmény, bevétel, költség, pénzügyi tervek) humánügyi szempontból, segítse az erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodást,
 
2.2. segítse elő a költségek relatív csökkenését és a minőségi elvárások teljesítését,
 
2.3. kedvező hatást fejtsen ki a teljesítményi tervek teljesülésére és a pénzügyi bevételek növekedésére,
 
2.4. járuljon hozzá az igazgatósági határozatok, vezérigazgatói, valamint a vezetői értekezleten született döntések célorientált, hatékony végrehajtásához,
 
2.5. ösztönözze - elsősorban a fő célkitűzések elősegítése érdekében - az egyéni erőfeszítéseket, ezáltal növelve a társaság eredményességét,
 
2.6. hatékony eszköze legyen a stratégia szempontjából kiemelt jelentőségű feladatok elérésének.

II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK, PREMIZÁLÁSI ÉS JUTALMAZÁSI KÖVETELMÉNYEK


A premizálással, jutalmazással megvalósuló anyagi ösztönzés a társasági célkitűzések teljesítését elősegítő fontos eszköz, a személyre szóló követelményrendszer lényeges, motiváló eleme.

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Prémium
 
Olyan előre meghatározott, teljesítési határidőhöz kötött - hatékonysági, gazdaságossági, minőségi, mennyiségi - követelmény rendszeres, munkaszerződésben rögzített anyagi elismerése, melynek elvégzése a munkavállalót az átlagosan elvártnál nagyobb teljesítményre, gondosságra ösztönzi. Társaságunknál jellemzően a törzsbér százalékában (1. sz. melléklet 5. oszlopa) meghatározott összeg.
 
Célprémium
 
Olyan speciális prémium, amely nem rendszeresen, hanem eseti jelleggel tűzhető ki. Egy konkrét időintervallumhoz jól köthető, a szokásosnál nagyobb igénybevétellel járó egyszeri kiemelt feladatra vonatkozik. A célprémium jellemzően forintosítva kitűzött összeg.
 
Jutalom
 
A tartósan végzett jó munka, esetenkénti rendkívüli, kiemelkedő munkateljesítmény, vagy hosszabb szolgálati idő alatt végzett munka utólagos anyagi elismerése. Előre ki nem köthető és nem is kikényszeríthető juttatás.
 
2. PREMIZÁLÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
2.1. A prémium- és célprémium feladat kitűzése segítse elő a tulajdonos elvárásait, a társasági, igazgatósági, helyi szintű követelmények teljesülését. Ha a feladat határidőre objektív okok miatt nem teljesíthető, határidő módosítási kérelmet kell előterjeszteni. Amennyiben a feladat a módosított határidőre sem teljesül (a koordinációban meghatározott keretek között) a feladatra prémium, célprémium nem fizethető.
 
2.2.
A kiírt feladat legyen eredményekre ösztönző, orientáljon az alaptevékenység hatékony ellátására, a kapcsolódó járulékos tevékenységek és a társasági tulajdonnak az alaptevékenység érdekében történő lehető legjobb hasznosulására, ugyanakkor fejezze ki a munkavállaló egyéni teljesítésével szemben támasztott munkáltatói elvárásokat. A feladatokat az Ügyrendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő hatásköröknek megfelelően kell kitűzni.
 
2.3. A prémiumfeladatnak objektíven mérhetőnek kell lennie.
 
2.4. A prémium a feladat maradéktalan teljesülése esetén fizethető ki a munkavállaló részére. Amennyiben a munkavállaló a prémiumfeladatát csak részben tudja teljesíteni, akkor feladatonként előre meghatározott részösszeg illeti meg
 
2.5. A premizált, célpremizált munkavállalókkal a munka megkezdése előtt írásban kell közölni a számukra kitűzött prémium, célprémium előírást, összeget és határidőt. A célprémium összegét a kitűzésre kerülő feladat súlyától, jelentőségétől kell függővé tenni.
 
2.6. Az 1. sz. mellékletben foglalt premizálási sávtól való eltérésre engedélyemmel kerülhet sor. Az erre vonatkozó részletes indokolást a Humánpolitikai Igazgató részére kell megküldeni, aki részemre ezt előterjeszti. A döntési jogot magamnak tartom fenn.
 
2.7. A kitűzött prémiumot kizárólag a kiírásnak megfelelően lehet csökkenteni, vagy megvonni.
 
2.8. Azonos témánál több személyre kitűzött feladat esetén az egyes munkavállalókra eső részfeladatot és az ehhez kapcsolódó prémium összegét is meg kell határozni.
 
2.9. A Vezérigazgatói Utasítás életbelépését követően megkötött új munkaszerződések esetében az 1. sz. melléklet szerinti premizálás alkalmazandó, a jelenlegi munkavállalók esetében bevezetése fokozatosan történhet a területi bérkeretek betartása mellett.
 
2.10. A feladatot kitűző, illetve jóváhagyó munkáltatói jogkörgyakorló felelős a feladat és a hozzákapcsolt prémiumkeret betartásáért.

3. JUTALMAZÁSI KÖVETELMÉNYEK

3.1. Az évközi jutalmakat úgy kell megállapítani, hogy azok a munkavállalók tartós, vagy esetenkénti színvonalas teljesítményét kifejezzék. Törekedni kell az anyagi elismerés mellett az erkölcsi elismerés ösztönző hatásának növelésére is. Ez utóbbi nem képezi részét jelen Vezérigazgatói Utasításnak.
 
3.2. A gazdálkodási egységeknél szükséges, hogy az évközi jutalmak fedezete rendelkezésre álljon.
 
3.3. A jutalmazási elveket a munkáltató a KSZ 659. pontja alapján a érdekképviseletekkel egyetértésben határozza meg, ezen belül a jutalom mértéke objektív szempontok alapján egyénenként differenciálható a kiadott bérkeretek betartása mellett.
 
3.4. Mind a prémiumok, mind a jutalmak esetében gondosan ügyelni kell arra, hogy ugyanazon feladat teljesítésére kétszeres kitűzés, illetve kifizetés ne forduljon elő.
 
A II. pontban rögzítettektől eltérni kizárólag előzetes engedélyemmel lehet.
 
III. A PREMIZÁLÁS ÉS JUTALMAZÁS FOLYAMATA A TÁRSASÁGNÁL
 
A premizáltak, illetve jutalmazottak körének munkakörönkénti lebontását, a prémiumok százalékos mértékét, a prémium, illetve a jutalom forrásának megjelölését és a feladatok kitűzésére jogosult vezetők megnevezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
 
1. MENEDZSMENT
 
1.1. A közvetlen irányításom alá tartozó igazgatóságok vezetőinek (vezérigazgató-helyettesek, igazgatók, üzemeltetési vezetők) prémiumának forrása a központi bérkeret.
 
Részükre a feladat kitűzésének jogát - a számomra meghatározott követelmények ismeretében a 2. sz. mellékletében rögzített irányelvek szerint - magamnak tartom fenn.

A feladatkitűzéseket a Humánpolitikai Igazgatóság készíti el és terjeszti elő részemre jóváhagyásra (3. sz. melléklet).
 
A közvetlen irányításom alá tartozó igazgatóságok vezetői a saját prémiumuk lejelentését (önértékelését) minden esetben maguk készítik el (4. sz. melléklet). Az elkészült lejelentést a Humánpolitikai Igazgató részére kell megküldeni, aki a teljesítéseket ellenőrzi, és részemre - javaslatával együtt - döntésre előterjeszti. A prémium lejelentés értékelésének jogát - a kitűzéshez hasonlóan - magamnak tartom fenn.
 
A prémium kifizetésére vonatkozó döntést magamnak tartom fenn.
 
1.2.     Az ún. FEOR "0"-ba sorolt III/1.1. pontba nem tartozó vezetők prémiumának forrása a központi bérkeret.
 
Részükre a feladat kitűzésének a jogát - a számomra meghatározott követelmények ismeretében a 2. sz. mellékletében rögzített irányelvek szerint - magamnak és a közvetlen irányításom alá tartozó igazgatóságok vezetőinek tartom fenn.

A feladat kitűzéseket a Humánpolitikai Igazgatóság készíti elő, és az adott igazgatóság vezetője írja alá (3. sz. melléklet).
 
A jelen III/1.2. pontba tartozó FEOR "0"-s vezetők saját prémium lejelentéseiket (önértékelést) maguk készítik el.
 
Az igazgatóság vezetője javaslatot tesz a prémium kifizethetőségére, illetve esetleges csökkentésére. Ezt követően az igazgatóság vezetője a hozzá tartozó vezetők, általa ellenjegyzett lejelentéseit (önértékeléseit) eljuttatja a Humánpolitikai Igazgató részére. A Humánpolitikai Igazgató a beérkezett lejelentéseket feldolgozza, értékeli és javaslatával felterjeszti részemre döntésre.
 
A prémium lejelentés értékelésének jogát - a kitűzéshez hasonlóan - magamnak tartom fenn.
 
A prémium előlegek, valamint a prémium kifizetésének engedélyezését magamnak tartom fenn. A feladat nem teljesülése esetén az előlegként kifizetett összegeket visszafizetési kötelezettség terheli.
 
Az időszakos és a végső lejelentések határidejéről a Humánpolitikai Igazgató tájékoztatja az igazgatóságok vezetőit.
 
Az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott vezetők prémiumával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeket a Humánügyi Főosztálynak kell ellátni.
 
Jutalom és célprémium e körre vonatkozóan rendkívüli esetben, kizárólag az engedélyemmel adható.
 
2. EGYÉB PREMIZÁLTAK
 
2.1. A III./1. pontban nem szereplő vezető beosztású, illetve nem vezető beosztású szellemi munkavállaló esetében a prémium, célprémium, jutalom forrása az igazgatósági bérkeret.

Ettől eltérni, azaz a központi bérkeretből célprémium kitűzése, illetve célprémium és jutalom kifizetése e kör részére kizárólag külön, egyedi engedélyem alapján történhet.
 
2.2. A feladat kitűzéseket az igazgatóság vezetője által kijelölt munkavállaló vagy szervezet készíti elő, és terjeszti elő jóváhagyásra az adott igazgatóság vezetője felé.
 
2.3. A prémium lejelentést (4. sz. melléklet) a munkavállaló készíti el.
 
2.4. Azt az igazgatóság vezetője értékeli, és dönt a prémium (teljes/részleges) kifizethetőségéről.

2.5. A kitűzési és értékelési jogukat a vezérigazgató-helyettesek, illetve az igazgatók írásban továbbdelegálhatják az alattuk lévő vezetői szintekre.
 
A prémiumfeladatokkal kapcsolatos kitűzési (5. sz. melléklet), értékelési és nyilvántartási kötelezettséget (6. és 7. sz. melléklet) az igazgatóság vezetője által kijelölt munkavállalónak vagy szervezetnek kell ellátnia.
 
2.6. Jutalom és célprémium az igazgatóság bérkeretének terhére, a mindenkor érvényes szabályok betartásával adható.
 
3. RÉSZTELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
 
A prémium kiírásoknál lehetőséget biztosítok a részteljesítmények értékelésére is. Az előírt feladat maradéktalan, 100 %-os teljesítésénél a prémium 100%-a jár. Ettől alacsonyabb teljesítési szint is meghatározható, az ebben az esetben kifizethető prémiumösszeg egyidejű rögzítése mellett. Minden esetben rögzíteni kell azt a szintet is, ami alatt nem kerülhet sor prémium kifizetésére.

IV. PRÉMIUMOK, CÉLPRÉMIUMOK, JUTALMAK ELSZÁMOLÁSA

1. A rendszeres prémiumok, célprémiumok, jutalmak elszámolása számítógépes adatszolgáltatással történik. Prémiumot és célprémiumot a teljesítés elfogadását követő hónap bérfizetési napján, a jutalmat pedig az igazgatóság vezetőjének az engedélyét követő hónap bérfizetési napján kell kifizetni. Kifizetés kizárólag bizonylat alapján, HR rendszeren keresztül történhet. A HR rendszerben történő rögzítéshez és feladáshoz az illetékes humánügyi terület részére a teljesítést elfogadó és engedélyező vezető aláírásával meg kell küldeni az elfogadott prémiummal rendelkező, illetve jutalmazásban részesülő munkavállalók listáját, feltűntetve azon a munkavállalók nevét, törzsszámukat, a kifizetendő összeget személyenként és adott területként összesítve.
 
2. A prémium lista elkészítéséhez szükséges adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
 
3. A rendszeres (éves, negyedéves) prémium, az eseti célprémium, valamint az eseti jutalom az átlagkereset részét képezi.
 
4. A prémiumok és jutalmak bérként való feladását a következő SAP HR rendszerben szereplő bérelem kódok alapján kell elszámolni:
 
(...)
 
5. Az kifizetések a pénzintézet felé történő átutalással teljesülnek.
 
6. Amennyiben a jutalom átadására egyidejű erkölcsi elismerés mellett (pl. Törzsgárda, Balázs Mór díj stb.) kerül sor és a kifizetés vagy átutalás nem fizetésnapon történik, külön Ft/filléres jegyzéken kell a kiutalást kezdeményezni, megjelölve a pénzfelvétel, átutalás időpontját is.
 
7. Passzív állományban lévő munkavállaló részére a béralap terhére nem kerülhet sor prémium kitűzésére. Amennyiben a kitűzött feladat teljesült, úgy a passzív állományban lévő munkavállaló esetében is el kell fogadni a teljesítést, és ki kell fizetni részére a prémiumot. Jutalom csak indokolt esetben adható.   
 
8. Másik szolgálati hely munkavállalójának célpremizálására, vagy jutalmazására az érintett munkavállaló munkáltatói jogkörű vezetőjének tájékoztatásával kerülhet sor. Az utalványozás az érintett munkavállaló szolgálati helyén történik. Az ilyen jellegű kifizetések esetében a másolati példányt a Gazdasági Igazgatóságra kell megküldeni az igazgatóságok közötti átvezetések miatt. A jutalom, illetve a célprémium a jutalmazást indítványozó terület bérkeretét terheli.
 
9. A Számviteli Törvény szerint passzív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell kimutatni a mérleggel lezárt évhez kapcsolódó, a mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre került, illetve a már megállapított, de ki nem fizetett prémiumot, jutalmat és azok járulékait. Az elhatárolás összegét a bérgazdálkodásért felelős területnek a Számviteli Politikában meghatározott időpontra meg kell küldenie a Számviteli Főosztály részére.

V. RENDELKEZŐ RÉSZ

A jelenlegi prémium mértékeket minden premizált esetében az 1. sz. melléklet szerint kell meghatározni. Azon munkavállalók esetében, akik premizáltak, de a munkaszerződésük a prémium mértékét nem tartalmazza, 2008. december 15-ig a munkaszerződésük módosításával azt rendezni kell.
 
Felelősök: Vezérigazgató-helyettesek, Igazgatók, Üzemeltetési Igazgatók

Határidő:
az utasítás megjelenését követő 30 nap.

Jelen utasítás a Társaság intranet oldalára való felvitel napján lép hatályba. Az utasítás megjelenésével egyidejűleg a 12/VU/1998. számú utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2008. november

Dr. Kocsis István Vezérigazgató

komment komment Címkék: budapest bkv prémium sztrájk fizetés menedzsment észrevétel járművezető

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

BKV-Figyelő

profil_kd.jpg

Az oldal szerkesztője Király Dávid Budapest-szakújságíró. A BKV-Figyelő célja, hogy a budapesti tömegközlekedést igénybe vevők véleményét a nyilvánosság elé tárja, s ezzel a közösségi közlekedés fejlődését elősegítse. A blog nem tényeket, hanem olvasói észrevételeket közöl.

A BKV-Figyelő szerkesztője nem feltétlenül ért egyet a közölt levelek tartalmával. A megjelent levelek szerkesztésének és rövidítésének jogát fenntartjuk. Amennyiben a BKV-Figyelőn sértő tartalmat, hozzászólást talál, kérjük, az alábbi linkre kattintva jelezze nekünk!

Sértő tartalom bejelentése!

Írjon nekünk!

mobilver_banner_x.gif

Facebook

BKV-figyelő RSS

süti beállítások módosítása